рішення 37 сесії від 18 грудня 2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік.

 

У К Р А Ї Н А
 Миронівська сільська рада
  Тридцять  сьома  сесія сьомого  скликання
  
Від «18 грудня   2019  року                                                              
Про сільський бюджет на 2020 рік    

 

 Розглянувши проект сільського бюджету  на 2020 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, керуючись , Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Миронівська сільська рада вирішила:
1. Визначити на 2020 рік:
доходи сільського бюджету у сумі  1447908,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 1439908, гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету -8000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі 1447908 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету -  1439908 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету -8000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний  залишок  бюджетних  коштів  сільського  бюджету   у  розмірі   
1448 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.
3. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік  до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік  у  частині власних надходжень доходів є надходження, визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України  пов’язаних з наданням послуг бюджетним установам(Забезпечення діяльності палаців та будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів) згідно з їх основною діяльністю зараховуються до спеціального фонду сільського бюджету для покриття витрат закладів культури.
5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти районному бюджету.
6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України позики на  покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
7. Відповідно до пункту 20 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України проводити фінансування бюджетної установи: «Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів центрів дозвілля  та інших клубних закладі» по загальному фонду та спеціальному фонду в т.ч. бюджету розвитку.
8.Забезпечити головним розпорядникам  сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступу інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
5) Розпорядникам та одержувачам коштів сільського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
9. Установити,що вільний залишок коштів загального фонду сільського бюджету на 01 січня 2020 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.
10. Рішення сільської ради сьомого скликання від  18 грудня  2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік» зі змінами та доповненнями вважати таким, що втратило чинність.
12. Додатки № 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування та обліку.
 

Сільський голова

П.Є.Федорчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
«Про сільський бюджет на 20
20 рік»
(пункт 1)

Доходи  Миронівського сільського бюджету на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

 

 

8000

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

510000

510000

 

 

13010000

Рентна плата  за використання лісових  ресурсів

510000

510000

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок  головного користування)

510000

510000

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

6500

6500

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів

6500

6500

 

 

18000000

Місцеві податки

 

 

 

 

18010000

Податок на майно

41208

41208

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичною особою

1708

1708

   

18010300

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості

28000

28000

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

11500

11500

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

100000

100000

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

332000

332000

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

6000

6000

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

8150

8150

 

 

18050000

Єдиний податок

464000

464000

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

125000

125000

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

205000

205000

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

94000

94000

 

 

20000000

Неподаткові надходження

   

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1050

1050

 

 

22080000

Плата  за оренду цілісних майнових  комплексів державного майна

2100

2100

 

 

22080400

Плата  за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

2100

2100

 

 

22090000

Державне мито

7300

7300

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем та оформленням документів

7100

7100

 

 

22090400

Державне мито, що сплачується за видачу та оформлення паспортів

200

200

 

 

 

 

24060300

Інші надходження

1600

1600

   

25000000

Власні надходження бюджетних установ

8000

 

8000

 

25020000

Інші джерела надходжень бюджетних установ

8000

 

8000

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

8000

 

8000

 

Х

Разом доходів

1447908

1439908

8000

 

 

 

 

 

Сільський голова

П.Є.Федорчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
 до  рішення сесії сільської ради
«Про сільський бюджет на 2020 рік»
 (пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків  Миронівського сільського бюджету на 20
20 рік

( Табл. 1-1 )

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

01

Миронівська сільська рада

1058374

1058374

1032120

5720

 

2

 

0100

Державне управління

1058374

1058374

1032120

5720

 

3

0110150

0111

Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1058374

1058374

1032120

5720

 

4

 

3000

Соціальний захист та соціальне зебеспечення

 

 

 

 

6000

6000

 

 

 

5

0113242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

6000

6000

 

 

 

6

 

4000

Культура і мистецтво

216881

216881

187881

9000

 

7

0114060

0828

Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів

216881

216881

187881

9000

 

8

0116030

0620

Організація благоустрію населених пунктів

83653

83653

 

29000

 

9

0119770 

5061

Інша субвенція

75000

75000

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

14302570

1302570

1145205

41178

 

 

 

 

Спеціальний фонд

Разом

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1058374

3

 

 

 

 

 

 

1058374

4

 

 

 

 

 

 

6000

5

 

 

 

 

 

 

6000

6

 

 

 

 

 

 

216881

7

 

 

 

 

 

 

216881

8

8000

 

 

8000

 

 

91653

9

 

 

 

 

 

 

75000

Х

8000

 

 

8000

 

 

1447908

 

 

 

 

  Сільський  голова                                П.Є.Федорчук.