Двадцять дев’ята сесія сьомого скликання

У К Р А Ї Н А
 
Миронівська сільська рада
 Двадцять дев’ята  сесія сьомого  скликання

 


Проект рішення
 
«29  листопада   2018  року                                                              
Про сільський бюджет на 2019 рік  
 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Миронівська сільська рада вирішила:
1. Визначити на 2019 рік:
доходи сільського бюджету у сумі  1310570 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 1302570 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету -8000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі 1310570 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету -  1302570 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету -8000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний  залишок  бюджетних  коштів  сільського  бюджету   у  розмірі   
1302 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.
3. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік  до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік  у  частині власних надходжень доходів є надходження, визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України  пов’язаних з наданням послуг бюджетним установам(Забезпечення діяльності палаців та будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів) згідно з їх основною діяльністю зараховуються до спеціального фонду сільського бюджету для покриття витрат закладів культури.
5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти районному бюджету.
6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України позики на  покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
7. Відповідно до пункту 20 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України проводити фінансування бюджетної установи: «Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів центрів дозвілля  та інших клубних закладі» по загальному фонду та спеціальному фонду в т.ч. бюджету розвитку.
8.Забезпечити головним розпорядникам  сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступу інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 12 лютого 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
5) Розпорядникам та одержувачам коштів сільського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
9. Установити,що вільний залишок коштів загального фонду сільського бюджету на 01 січня 2019 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.
10. Рішення сільської ради сьомого скликання від  22 грудня 2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями вважати таким, що втратило чинність.
12. Додатки № 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування та обліку.
 

Сільський голова П.Є.Федорчук.

 
                                                     
 

Додаток 1
до проекту рішення сесії сільської ради
«Про сільський бюджет на 2019 рік»
(пункт 1)


Доходи  Миронівського сільського бюджету на 2019 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження     8000  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 300000 300000    
13010000 Рентна плата  за використання лісових  ресурсів 300000 300000    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок  головного користування) 300000 300000    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 2000 2000    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів 2000 2000    
18000000 Місцеві податки        
18010000 Податок на майно 20000 20000    
18010300 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об’єктів житлової нерухомості 7500 7500    
18010400 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 12500 12500    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3500 3500    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 420000 420000    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 14000 14000    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 3000 3000    
18050000 Єдиний податок 464000 464000    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 252000 252000    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 212000 212000    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 63330 63330    
20000000 Неподаткові надходження 9000 9000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності        
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3000 3000    
22080000 Плата  за оренду цілісних майнових  комплексів державного майна 6000 6000    
22080400 Плата  за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 6000 6000    
22090000 Державне мито 3740 3740    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем та оформленням документів 3500 3500    
22090400 Державне мито, що сплачується за видачу та оформлення паспортів 240 240    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 8000   8000  
25020000 Інші джерела надходжень бюджетних установ 8000   8000  
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 8000   8000  
Х Разом доходів 1310570 1302570 8000  
   
Сільський голова П.Є.Федорчук

 

Додаток 2
 до проекту рішення сесії сільської ради
«Про сільський бюджет на 2019 рік»
 (пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків  Миронівського сільського бюджету на 2019 рік

( Табл. 1-1 )

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього

видатки споживання з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   01 Миронівська сільська рада 961215 961215 702119 25742  
2   0100 Державне управління 990700 990700 953446 5720  
3 0110150 0111 Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забеспечення діяльності областної ради,районної , районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 990700 990700 953446 5720  
4   3000 Соціальний захист та соціальне зебеспечення 6500 6500      
5 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення 6500 6500      
6   4000 Культура і мистецтво 225705 225705 191759 15446  
7 0114060 0828 Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів довкілля та інших клубних закладів 225705 225705 191759 15446  
8 0116030 0620 Організація благоустрію населених пунктів 74665 474665   20012  
9   5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення регіону 5000 5000      

Х

Х Х УСЬОГО 1302570 1302570 1145205 41178  

 

РОЗПОДІЛ
видатків  Миронівського сільського бюджету на 2019 рік

( Табл. 1-2 )

 

  Спеціальний фонд

Разом

усього

у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

  10 11 12 13 14 15 16
1              
2            

990700

3            

990700

4            

6500

5            

6500

6            

225705

7            

225705

8 8000     8000    

82665

9            

5000

Х

8000     8000    

1310570